Navodila za paciente

Navodila za dolgoročno oskrbo implantatov

Spoštovana/i!

Po uspešno zaključenem implantološko-protetičnem zdravljenju (vstavitvi implantata, osteointegraciji, izdelavi protetične krone) se je nujno držati določenih pravil, da bo implantološko-protetična rekonstrukcija dolgoročno uspešna in da z njo ne bo težav.

Vzdrževati morate zelo dobro ustno higieno, kar pomeni ščetkanje zob in protetičnih kron na implantatih vsaj dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer), še bolje po vsakem obroku. Uporabljajte mehko zobno ščetko in zobno pasto, poleg tega še zobno nitko in/ali medzobne ščetke za čiščenje medzobnih prostorov. Zdrava dlesen ob implantatu je namreč pogoj za dolgoročno uspešnost in odsotnost zapletov! O načinih ščetkanja naj vas poduči vaš zobozdravnik ali ustni higienik.

Potrebni so tudi redni preventivni pregledi pri zobozdravniku, ki je izdelal protetiko oziroma pri lečečem zobozdravniku ali ustnem higieniku. Prvi preventivni pregled morate opraviti pol leta po izdelavi protetične krone, kasneje pa vsaj enkrat letno. Zobozdravnik vas bo po potrebi napotil nazaj do nas.

Če kadite ali ste nagnjeni k parodontozi, pa svetujemo redne preglede pri zobozdravniku ali ustnem higieniku na pol leta.

Pripravil: Doc. dr. Aleš Vesnaver, dr. med.
Specialist maksilofacialni kirurg

Pacientove pravice

V Kirurgiji Vesnaver se vsi zaposleni resnično trudimo, da se pri svojem delu držimo pravil dobre prakse ter da imamo do pacientov strokoven in prijazen odnos.

Če kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja ali neustreznega odnosa, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati dodatna pojasnila in ukrepe. To pomeni, da se najprej obrnete na lečečega zdravnika, doc. Vesnaverja, in se z njim pogovorite, da bi nastali nesporazum takoj rešili.

Če pa z dodatnimi pojasnili in razgovorom ne boste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic.


Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je: Doc. dr. Aleš Vesnaver, dr. med.


Postopek vložitve zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic

Na podlagi Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 23/08, v nadaljevanju ZPacP) lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

  • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve
  • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe. Rok za vložite zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pravic se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če ste za kršitev izvedele kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Kako se vloži zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic?

Ustna zahteva: Ob ponedeljkih med 9:00 in 15:30, ob četrtkih med 15:30 in 19:00.

Pisna zahteva: Posredujte jo po pošti na naš naslov: Kirurgija Vesnaver, Glonarjeva 4, 1000 Ljubljana

Po elektronski pošti: info@kirurgija-vesnaver.com

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic mora imeti naslednje podatke:

  • osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta
  • opis domnevne kršitve vaših pravic
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih
  • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah
  • čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora

Če pisna zahteva ne vsebuje teh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8-dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. Če iz pisne zahteve ne bi bilo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno 1. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih ZPacP. V primeru, da z odločitvijo ne bi bili zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo 2. zahteve za varstvo pacientovih pravic.

Zastopnik pacientovih pravic

Pri uresničevanju pravic po ZPacP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Le-ta lahko daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Osnovni podatki o pristojnih zastopnikih pacientovih pravic:

Duša Hlade Zore
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Območna enota Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01 542 32 85
E-pošta: dusa.zore@nijz.si

Uradne ure: ponedeljek od 8:00 do 15:00 ure in torek od 8:00 do 13:00 ure

Mojca Mahkota
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Območna enota Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01 542 32 85
E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Uradne ure: torek od 13.00 do 19.00 ure in sreda od 8.30 do 14.30 ure